Criteris d’aprovació dels comentaris

Els comentaris es poden fer en català i en castellà i, abans de ser publicats, seran supervisats per un moderador.
Es publicaran si estan relacionats amb els continguts del web i són adients per a la gent a qui s’adreça.
No es penjaran els que:

  • Promoguin l’ús de drogues o conductes que no siguin saludables.
  • No s’entenguin o estiguin escrits en un llenguatge groller.
  • No siguin respectuosos amb altres persones pel motiu que sigui (per sexistes, per provocar o pensar que certs grups de persones són superiors a altres, etc.) o amb els seus drets.

L’adreça IP i l’hora queden automàticament enregistrades per si alguna autoritat ho demana.

Si teniu dubtes o alguna cosa no us sembla bé, escriviu-nos a info@elpep.info.