Criteris d’aprovació dels comentaris

Els comentaris es poden fer en català i en castellà i, abans de ser publicats, seran supervisats per un moderador.
Es publicaran si estan relacionats amb els continguts del web i són adients per a la gent a qui s’adreça.
No es penjaran els que:

L’adreça IP i l’hora queden automàticament enregistrades per si alguna autoritat ho demana.

Si teniu dubtes o alguna cosa no us sembla bé, escriviu-nos a info@elpep.info.