Guia de recomanacions per a la implementació del protocol de prevenció sobre drogues ASA (Alternativa a la sanció administrativa) de 2015

Actualitzacions 2015:

  • Annex 1 Full informatiu
  • Annex 3 Full sol·licitud suspensió temporal
  • Annex 5 Full sol·licitud suspensió definitiva

Annexos 2013

Els protocol educatiu i preventiu sobre drogues ASA és una alternativa a la sanció administrativa per a menors d’edat que han estat denunciats per una infracció relacionada amb el consum o la tinença il·lícita de drogues, d’acord amb el que preveu l’article 36.16 de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana.

Es tracta d’oferir una mesura educativa alternativa a la sanció (suspensió de la sanció administrativa sempre que els menors segueixin un programa educatiu que compleixin satisfactòriament), amb l’objectiu d’evitar o disminuir els riscos associats al consum de drogues. També es poden considerar una estratègia de detecció precoç de problemes associats a les drogues.

La seva implementació s’organitza per municipis, comarques o des de plans intermunicipals sobre drogues, i és el resultat de la coordinació tècnica i política en la que intervé algun servei sociosanitari (de prevenció sobre drogues, serveis socials, serveis de salut, etc.) i els cossos de seguretat (Mossos d’Esquadra i policia local).

Bàsicament el protocol contempla tres nivells de treball:

  1. Gestió administrativa per suspendre temporalment i definitivament la sanció.
  2. Intervenció socioeducativa amb el o la menor intervinguda.
  3. Treball preventiu amb la família.