Hi ha legislació que tracta els temes relacionats amb les drogues estatal i nacional. Tot i això, els municipis poden fer normatives que regulin el consum d’alcohol a l’espai públic.

Hi ha lleis civils i penals, i regulen diferents aspectes com ara: la venda, la possessió, els espais on es poden consumir, la publicitat, la promoció del consum, la prevenció dels problemes associats i l’atenció a les persones usuàries i drogodependents. Si és civil la conseqüència que se’n deriva és administrativa. En cas de ser penal la seva gravetat és superior, ja que pot comportar un delicte –amb els corresponents antecedents penals–, una sanció econòmica i una condemna amb la possibilitat d’ingrés a un centre de justícia juvenil o penitenciari.

La venda de tabac està limitada a majors d’edat. Només se’n pot dispensar a estancs i a màquines amb un sistema d’activació, prèvia confirmació de l’edat.

No està permès fumar-ne i vendre’n a centres docents i formatius, independentment de l’edat de l’alumnat i del tipus d’ensenyament, ni a centres d’oci o esplai en els quals es permeti l’accés a menors, llevat dels espais a l’aire lliure.

No es poden vendre ni consumir begudes alcohòliques en centres educatius, tant públics com privats, i dedicats a ensenyament reglat o a d’altres. La venda de begudes alcohòliques a les instal·lacions universitàries no pot ser superior a 20 graus.

Les màquines que en dispensin hauran de disposar d’un rètol que informi que els menors no estan autoritzats per emprar-la.

El consum i la tinença de drogues il·legals o d’estris relacionats amb el seu consum no està penat però si sancionat amb un mínim de 600 €. Els equipaments d’ús públic que tolerin el consum il·legal o el tràfic de drogues cometran una infracció.

El Codi Penal condemna i multa l’elaboració, el tràfic i la promoció del consum. Només és un delicte la possessió de drogues il·legals quan la quantitat o altres indicis facin pensar que és per traficar.

La condemna depèn del tipus de droga: si són derivats del cànnabis o psicofàrmacs comerciats il·lícitament és d’1 a 3 anys, per a la resta de substàncies il·legals és de 3 a 6 anys. La pena augmenta quan són quantitats altes. Si la persona fos funcionària o docent, i obrés en l’exercici del seu càrrec, les penes serien.

És una infracció administrativa conduir amb més de 0,25 mg/l en aire o 0,5 g/l en sang d’alcohol. Qui no tingui 2 anys d’antiguitat en el permís o condueixi un vehicle de transport de persones o mercaderies no pot superar 0,15 mg/l en aire o 0,3 g/l en sang. Si la taxa d’alcohol supera els 0,6 mg/l en aire o en sang 1,2 g/l, o es condueix sota els efectes de drogues el Codi Penal ho castiga amb presó de 3 a 6 mesos, multa o treballs comunitaris, i suspensió del carnet.

També està prohibit conduir sota els efectes d’altres drogues llevat de psicofàrmacs receptats i sempre que s’estigui en condicions de conduir correctament.

La prova de detecció d’alcohol o altres substàncies a la carretera són obligatòries.